CENNIK

Obowiązuje od 2024-01-02

WEJŚCIA JEDNORAZOWE
  normalne ulgowe* dzieci do lat 10**
pon.-pt. od godz. 15:00
oraz w weekendy i święta
40 PLN

33 PLN
Studencki czwartek i piątek 28 PLN

28 PLN
pon.-pt. do godz. 15:00 28 PLN
* uczniowie i studenci do lat 26
** nie łączy się z produktami sekcyjnymi
KARNETY
Karnet 10 wejść ważny 2 miesiące 290 PLN
Karnet OPEN ważny 1 miesiąc 300 PLN PROMOCJA 240 PLN
Karnet OPEN sekcyjny* 140 PLN
*ważny przez 1 miesiąc kalendarzowy (od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca), tylko dla uczestników sekcji z instruktorem 1x lub 2x w tygodniu
SEKCJE Z INSTRUKTOREM*
  1x w tygodniu (3-5 zajęć/m-c) 2x w tygodniu (6-9 zajęć/m-c) zajęcia jednorazowe
Sekcje dla dorosłych (wspinaczka, trening ogólnorozwojowy) 190 PLN 270 PLN 60 PLN
Sekcje dla dzieci i młodzieży (wspinaczka) 170 PLN 240 PLN
* ceny nie obejmują wejścia na ścianę, wejścia niewykorzystane w danym miesiącu kalendarzowym nie przechodzą na kolejny miesiąc
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z INSTRUKTOREM*
1h z instruktorem / 1 os. 110 PLN
* ceny nie obejmują wejścia na ścianę
KARTY I PAKIETY SPORTOWE
Medicover Sport* Pakiet sportowy Medicover Sport bez dopłat i ograniczeń czasowych
Benefit Systems** Karta MultiSport Plus bez dopłat, ograniczenie czasowe 60 minut - przedłużenie wizyty wymaga kolejnego użycia karty
Karta MultiSport Plus Kids
Karta MultiSport Kids
Karta MultiSport Senior bez dopłat, wejście raz dziennie do godz. 16:00
* zgodnie z regulaminem dla użytkowników multipakietów
** zgodnie z regulaminem korzystania z kart w ramach programu MultiSport
INNE
Wypożyczenie butów wspinaczkowych 15 PLN

REGULAMIN

Obowiązuje od 2020-01-01

Wspinanie jest aktywnością potencjalnie niebezpieczną, mogącą skutkować poważnym uszczerbkiem na zdrowiu, a nawet śmiercią. Każdy wspina się na własną odpowiedzialność! Zarządzający obiektem i właściciel obiektu nie zapewniają ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie to korzystający z obiektu zapewnia sobie we własnym zakresie. Zaleca się wykupienie ww. ubezpieczenia.

 1. Regulamin bulderowni obowiązuje wszystkich korzystających z obiektu oraz inne osoby znajdujące się na jego terenie.
 2. Każdy korzystający z obiektu zobowiązany jest do:
  1. zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego przestrzegania,
  2. uiszczenia opłaty za wstęp zgodnie z cennikiem albo okazania dokumentu uprawniającego do wstępu na obiekt,
  3. korzystania z obiektu i sprzętu sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem,
  4. posiadania obuwia zmiennego, umożliwiającego bezpieczne korzystanie z obiektu,
  5. utrzymania czystości i porządku na terenie obiektu,
  6. zgłoszenia osobie znajdującej się w recepcji wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu obiektu, a w szczególności nieprawidłowości mogących zagrażać bezpieczeństwu osób wspinających się oraz innych osób przebywających na terenie obiektu.
 3. Z obiektu mogą korzystać grupy zorganizowane po wcześniejszym ustaleniu terminu z właścicielem obiektu. Grupy te korzystają z obiektu tylko pod nadzorem i w obecności instruktora, który jest odpowiedzialny we własnym zakresie za właściwe zachowanie osób wspinających się oraz za ich bezpieczeństwo.
 4. Osoby korzystające z obiektu robią to na własną odpowiedzialność. W przypadku osób małoletnich korzystanie z obiektu odbywać się może tylko i wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, który jest odpowiedzialny za właściwe zachowanie i bezpieczeństwo.
 5. Z obiektu nie mogą korzystać osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi.
 6. Na obiekt zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających.
 7. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
 8. Za rzeczy wartościowe pozostawione na obiekcie zarządzający obiektem nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 9. O wszelkich niebezpiecznych zachowaniach lub przypadkach nieprzestrzegania regulaminu, a także problemach technicznych (m. in. dotyczących chwytów, materaca, funkcjonowania obiektu) korzystający zobowiązany jest informować osobę znajdującą się w recepcji.
 10. Zabrania się:
  1. pozostawiania jakichkolwiek rzeczy na materacu,
  2. wspinania się, stania lub siedzenia pod osobą będącą już na ścianie,
  3. skakania na materac,
  4. biegania po materacach.
 11. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 2020-01-01. Wykupienie biletu wstępu lub okazanie dokumentu uprawniającego do wstępu na obiekt oznacza akceptację niniejszego regulaminu.